De Directie van D'Ieteren Auto heeft haar intentie bekendgemaakt om een versnellingsproject uit te voeren voor de transformatie van het bedrijf

 

Om de impact van de huidige gezondheidscrisis en de langetermijneffecten ervan op de vraag en het gedrag van de klant op te vangen, heeft de Directie van D'Ieteren Auto haar intentie bekendgemaakt om een versnellingsproject uit te voeren voor de transformatie van het bedrijf. Die transformatie werd ruim een jaar geleden opgestart als antwoord op een markt in volle verandering. Het project zou maatregelen omvatten om de interne structuren en werkmethodes aan te passen aan de nieuwe marktrealiteit en tot doel hebben de activiteiten die niet langer voldoen aan de behoeften van de concessiehouders of de klanten, te transformeren of stop te zetten. Als het project wordt bevestigd, zou dit kunnen leiden tot het verlies van 211 banen in België.

D'Ieteren Auto is al enkele maanden bezig met de transformatie van zijn kernactiviteiten in een markt waarin de digitalisering, elektrificatie en automatisering van voertuigen en de nieuwe mobiliteit een structurele afname van de verkoop- en naverkoopactiviteiten veroorzaken.

"We hebben de ambitie een belangrijke speler te zijn in de ontwikkeling van een vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit ten voordele van onze klanten, medewerkers, partners en de samenleving in het algemeen", zegt Denis Gorteman, Chief Executive Officer van D'Ieteren Auto. "Om dat doel te bereiken, hebben we onze strategie tot het jaar 2025 vastgelegd. Daarvoor is een wereldwijde investering nodig van 182 miljoen euro over die periode."

De strategie voor 2025 is gericht op:

  • uitmuntendheid en efficiëntie van de kernactiviteiten van D'Ieteren Auto, in overeenstemming met de verwachtingen van de klant;
  • expansie in auto-activiteiten die nauw verband houden met deze activiteiten en beloftevol zijn voor de toekomst, onder andere in de sector van de tweedehandswagens en de dienstverlening na verkoop;
  • innovatie in de mobiliteitsoplossingen van de toekomst.

Als gevolg van de huidige gezondheidscrisis wordt D'Ieteren Auto geconfronteerd met een forse daling van de vraag, die meer dan waarschijnlijk zal aanhouden.  In vergelijking met 2019 zullen de nieuwe auto- en bedrijfswagenmarkten dit jaar naar verwachting krimpen tot respectievelijk 435.000 en 55.000 nieuwe inschrijvingen. De komende vijf jaar zouden de markten zich dan stabiliseren op respectievelijk 450.000 en 60.000 nieuwe inschrijvingen.

De afname van de vraag heeft, in combinatie met veranderingen in het gedrag van de klant, met name op het vlak van mobiliteit en digitalisering, een impact op de activiteiten van D'Ieteren Auto en zou de uitvoering van de strategie voor 2025 in gevaar brengen.

"Als we die evolutie het hoofd willen bieden, moeten we passende maatregelen nemen om de investeringen te kunnen voortzetten die essentieel zijn voor het welslagen van onze strategie voor 2025. . Dit zou ons toelaten de werkgelegenheid op lange termijn stimulerend en aantrekkelijk te kunnen houden, in het belang van de overgrote meerderheid van onze medewerkers", licht Denis Gorteman toe.

Het project om de transformatie te versnellen heeft tot doel de interne structuren en werkmethodes aan te passen aan de nieuwe marktrealiteit en de bestaande activiteiten te transformeren en perfect af te stemmen op de nieuwe consumptiegewoontes van de klant, met name op het gebied van digitalisering.  We willen ook de activiteiten stopzetten die niet langer voldoen aan de behoeften van de concessiehouders of klanten. In dat verband heeft de Directie de intentie om de activiteiten van de Contact Centers in Kortenberg stop te zetten, daar concessiehouders vandaag grotendeels op lokaal niveau, testritten voor klanten organiseren.  De Directie is ook van plan geen Yamaha-producten meer in te voeren in België en het Groothertogdom Luxemburg, een activiteit die momenteel wordt uitgevoerd door D'Ieteren Sport, en een overnemer voor de activiteiten van D'Ieteren Sport te zoeken.

Het project van de Directie zou kunnen leiden tot het verlies van 211 banen binnen D’Ieteren n.v., D’Ieteren Sport n.v. en Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.

Dit project heeft geen invloed op de relatie met de klant, noch op de continuïteit van de activiteiten van de zelfstandige concessiehouders die instaan voor de verkoop en dienstverlening na verkoop van de verdeelde merken.

Denis Gorteman: "Dit project is noodzakelijk om te bouwen aan een duurzame toekomst voor D'Ieteren Auto in een markt in volle verandering. Ik ben mij terdege bewust van de impact ervan op de mensen die hun baan zouden verliezen. We willen een constructieve dialoog aangaan met onze sociale partners om passende oplossingen te vinden in het belang van de medewerkers die betrokken zouden zijn."

De wettelijke informatie- en consultatieprocedure met de personeelsvertegenwoordigers (wet-Renault) is vandaag opgestart. De Directie zal aandachtig luisteren naar de personeelsvertegenwoordigers, hun vragen beantwoorden en hun tegenvoorstellen evalueren.  Na afloop van deze fase zullen de Raden van Bestuur van de betrokken entiteiten een beslissing nemen over het voorgestelde project. De Directie zal uiteraard rekening houden met de sociale impact van deze aangekondigde intentie en de uitvoering ervan, indien ze wordt bevestigd.

Vandaag om 10.15u vindt een informatiesessie plaats voor alle medewerkers. Dat gebeurt via een webinar wegens de hygiënevoorschriften waaraan we ons moeten houden.

Einde persbericht

 

Perscontact

Denis Gorteman, CEO van D'Ieteren Auto, zal vanaf 11.30u beschikbaar zijn om vragen van journalisten te beantwoorden.

Contact: Jean-Marc Ponteville, Public Relations – Tel.: + 32 (0)497.57.77.67

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om het sociale leven van de burgers te verbeteren dankzij vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.
  • Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.
  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.
  • D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.