Moleskine

Beschrijving van de activiteiten

Moleskine is een vooraanstaand en inspirerend lifestyle merk met een wereldwijde reikwijdte. Het is synoniem met cultuur, reizen, herinneringen, verbeelding en persoonlijke identiteit. Zijn productassortiment, een symbool van eigentijds nomadisme, omvat notitieboekjes, agenda’s, tassen, schrijfgerief, leesaccessoires en hybride producten die inhoud van papier migreren naar digitale toestellen en omgekeerd. Moleskine heeft de vinger aan de pols als het aankomt op eigentijdse creativiteit en is aanwezig doorheen een netwerk van websites, blogs, onlinegroepen en virtuele archieven, onder andere binnen de eigen onlinegemeenschap van het merk, myMoleskine. Het bedrijf verkoopt zijn producten via een multi-channel distributieplatform in meer dan 115 landen.

1. Algemene opmerking: Milieu-impact

Duurzaamheid is altijd een centrale bekommernis geweest van Moleskine. Het milieu is een primaire hulpbron die de onderneming absoluut wil beschermen. Daarom streeft ze bij al haar activiteiten een evenwicht na tussen het economische voordeel en de bescherming van het milieu en ontwikkelt ze haar activiteiten in overeenstemming met de actuele milieuvoorschriften, altijd met de rechten van de toekomstige generaties in het achterhoofd. Aangezien de onderneming voornamelijk actief is als distributeur, is het merendeel van haar ecologische voetafdruk het gevolg van de activiteiten van haar leveranciers. Daarom probeert ze haar waarden te implementeren doorheen de hele supply chain. 

2. Aspecten van materieel belang

Klimaatimpact/CO2-emissies/Ontbossing

Moleskine stelt alles in het werk om de rechtstreekse en onrechtstreekse milieu-impact van zijn activiteiten elke dag opnieuw te verkleinen, zowel op kantoor (bv. door zonnepanelen te plaatsen om de energie-efficiëntie te verbeteren) als in de productieprocessen die het bedrijf beheert.  

Aangezien de kernproducten van Moleskine afhankelijk zijn van de levering van papier, erkent de onderneming ontbossing als een materieel neveneffect van haar activiteit. Moleskine produceert en verkoopt producten volgens de standaarden van de Forest Stewardship Council (FSC) Chain of Custody, die de traceerbaarheid van hout binnen het transformatieproces verzekert. De onderneming behaalde ook de meest recente Forest Steward-ship Council-certificatie (FSC Mix), die garandeert dat 100% van Moleskine’s papierproducten afkomstig is van verantwoord beheerde bossen die ecologische, sociale en economische voordelen bieden (raadpleeg het hoofdstuk “Risico van niet-naleving van normen of voorschriften” op pagina 102 van dit verslag).

Afvalbeheer

Moleskine creëert voorwerpen die voornamelijk bestemd zijn om bewaard, hergebruikt en gekoesterd te worden. Verpakkingsafval wordt beperkt tot een minimum en de producten van Moleskine zijn vaak ontworpen om hergebruikt te worden. Zo kan de papieren kaft rond de notitieboekjes van Moleskine gepersonaliseerd worden met de gedachten en ervaringen van de gebruiker. Meer dan 88% van de papierwaren in de catalogus van 2017 heeft een herbruikbare papieren kaft.

Duurzame inkoop

Moleskine respecteert een reeks wettelijke en ethische standaarden zoals gedefinieerd in de Ethische Gedragscode van de Groep, die in 2013 werd ingevoerd. Deze Gedragscode heeft tot doel het diepgewortelde engagement van de groep te herbevestigen om te voldoen aan de strengste standaarden inzake wettelijk en ethisch gedrag bij zijn commerciële transacties en zijn personeelsbeheer.

In de relaties met de leveranciers en distributeurs van Moleskine gelden de principes van fatsoen, transparantie en goede trouw. De onderneming verbindt zich ertoe objectieve, openlijk meegedeelde en transparante selectiecriteria te hanteren en de voorwaarden in het contract nauwgezet na te leven.

Leveranciers worden geselecteerd op basis van eerlijke en onpartijdige criteria, na de evaluatie van de kwaliteit van hun producten of diensten en het feit of ze waar voor hun geld bieden, hun technische en professionele geschiktheid, hun milieuvriendelijkheid en hun engagement tegenover het maatschappelijke welzijn. Leveranciers en distributeurs die actief zijn in sectoren en/of gebruikmaken van procedures die geacht worden niet verenigbaar te zijn met de waarden vervat in de Ethische Gedragscode van Moleskine, worden niet in aanmerking genomen - zelfs niet als hun financiële voorwaarden gunstig zijn.

In het kader van de aankoopvoorwaarden van Moleskine moeten leveranciers garanderen dat elke fase van hun productieketen in overeenstemming is met de internationale MVO-standaard SA8000. Deze standaard, die regelmatig geüpdatet wordt, is van toepassing op alle werkomstandigheden en omvat veiligheid, hygiëne, minderjarige werknemers en onvrijwillig werk (uitbuiting), de wettigheid van de arbeidsovereenkomsten en milieu.

Deze strenge standaarden verzekerden dat 89% van de goederen die de onderneming in 2017 aankocht, afkomstig was van gecertificeerde leveranciers.

De impact van het gebruik van chemicaliën beheersen

De producten van Moleskine bestaan uit papier of andere materialen die op de ene of andere manier een impact hebben op het milieu. Moleskine treft actief voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van het milieu en de mensen te helpen beschermen. Alle notitieboekjes van Moleskine bestaan uit zuur- en chloorvrij papier, waardoor dit milieuvriendelijke producten zijn. De onderneming streeft ernaar al haar producten te kopen bij leveranciers die hetzij:

(a) kunnen garanderen dat de ‘REACH’-voorschriften inzake grondstoffen gerespecteerd werden. Deze hebben tot doel de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu te verbeteren dankzij een betere en vroegere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. OF

(b) in overeenstemming zijn met ‘Proposition 65’ van het Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), gekend als de ‘Safe Drinking Water & Toxic Enforcement Act’ van 1986, die een lijst bevat van de chemicaliën die een disclaimer ten aanzien van de klanten vereisen en die verbiedt om sommige chemicaliën te lozen in drinkwaterbronnen.

Alle producten van Moleskine in de catalogus van 2017 zijn in overeenstemming met REACH en/of PROP65.

Innovatie

Moleskine engageert zich om bij te dragen aan de ontwikkeling en het welzijn van de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is. De onderneming streeft ernaar gevarieerde innovatie te introduceren op alle niveaus van de organisatie en stelt constant alles in het werk om haar manier van zakendoen in stand te houden en te verbeteren, waarbij ze actief probeert in te spelen op nieuwe trends en veranderingen van mindstyle. 

Het bedrijf consolideert zijn engagement tegenover deze waarden verder via een reeks externe initiatieven die tot doel hebben talent en innovatie aan te moedigen:

  • Het Moleskine Open Innovation Programme: Talent, ideeën en passie stimuleren. Dit was een oproep voor innovatieve ideeën om het groeiende Moleskine+ ecosysteem van intelligente objecten en diensten verder uit te breiden. In het kader van het project werden getalenteerde start-ups en scale-ups van over de hele wereld uitgenodigd om concepten, projecten en voorstellen in te dienen en inspirerende ideeën om te zetten in zakelijke realiteit.
  • De Moleskine Creativity Hub: Op naar een sterkere emotionele band met onze gemeenschap. Dit project heeft tot doel inhoud te genereren, de gemeenschap te engageren en innovatief en geavanceerd onderzoek binnen en doorheen verschillende disciplines te promoten. De inhoud wordt op originele manieren gegenereerd door de Moleskine-gemeenschap, bestaande uit studenten, schrijvers, ontwerpers, denkers en businessinnovators, die zich uiten via verschillende platformen en ruimtes, waaronder het Moleskine Café en het magazine Fold van Moleskine.

In 2017 ondersteunde de onderneming de creativiteit binnen de gemeenschap via de Moleskine Creativity Hub en de Moleskine Incubator voor jonge creatievelingen en opkomend talent. In totaal werden 15 culturele sponsorships en 15 evenementen in het Moleskine Café op het getouw gezet.

Gemeenschapsengagement

De Moleskine Foundation: Kwaliteitsvol onderwijs is cruciaal om onze gezamenlijke toekomst te bevorderen

De Moleskine Foundation is een non-profitorganisatie die in 2006 werd opgericht als ‘lettera27’, een onconventionele culturele incubator. De Foundation nam lettera27’s succesvolle erfgoed van mensen, waarden en projecten over, en werkt volledig onafhankelijk van het bedrijf Moleskine.

De Moleskine Foundation is ervan overtuigd dat kwaliteitsvol onderwijs cruciaal is om een positieve verandering teweeg te brengen in de maatschappij en om onze gezamenlijke toekomst te bevorderen. Ze wil jongeren onconventionele educatieve tools en ervaringen aanreiken die helpen om kritisch denken, creativiteit en levenslang leren te bevorderen, met een focus op gemeenschappen die worden getroffen door culturele en sociale ontbering.

Om dit te realiseren, werkt de Foundation op het snijpunt van drie focusdomeinen: innovatief onderwijs, kunst en cultuur voor sociale transformatie, belangenbehartiging en cultuuroverschrijdende sensibilisatie. De Foundation werkt nauw samen met lokale organisaties, met een speciale focus op Afrika, om een brede waaier van aparte initiatieven te financieren, te ondersteunen en gezamenlijk te ontwikkelen. Samen met haar partners en begunstigden wil de Moleskine Foundation de katalysator zijn achter een systemische verandering via een open, participatieve en transversale benadering.

Moleskine heeft sinds de oprichting van de Foundation in 2006 al elk jaar een financiële bijdrage geleverd om de projecten van de stichting te steunen. Tot 2020 zal Moleskine elk jaar 0,5 miljoen EUR schenken, of 1% van zijn EBITDA als dat bedrag hoger is. Vanaf 2018 zal Moleskine ook de Moleskine Foundation steunen door zijn werknemers de kans te bieden om 8 uur per jaar vrijwilligerswerk te verrichten voor de Foundation en om aan de organisatie schenkingen te doen die ingehouden worden van het loon.

Ontwikkeling en tevredenheid van de werknemers

Moleskine streeft ernaar een betrouwbare werkomgeving uit te bouwen waarin mensen hun talent kunnen ontplooien, nieuwigheden kunnen ontdekken en samen kunnen creëren, zonder enige limiet op het vlak van ras, geslacht, religie, leeftijd of politieke overtuiging. Het HR-beleid van Moleskine versterkt het samenhorigheidsgevoel en de trots van de werknemers dankzij zinvolle activiteiten en acties die verband houden met het unieke doel en de unieke cultuur van de onderneming.

Bovendien leidde Moleskine’s ‘aanwerving van binnenuit’ en ‘horizontale jobrotatie’ benadering ertoe dat meer dan 30 werknemers in de hoofdzetel nationale en internationale jobrotaties en promoties kregen in 2017 (op een gemiddelde van ongeveer 250 VTE’s in de hoofdzetel). Door kostbare human resources op deze manier te beheren, motiveert Moleskine de werknemers en verbetert het bedrijf de prestaties en de tevredenheid. 

In 2018 zal Moleskine zijn volgende werknemerstevredenheidsenquête voeren.

3. Respect voor mensenrechten

De wettelijke en ethische standaarden die Moleskine naleeft, staan in de Ethische Gedragscode van de Onderneming die in 2013 werd goedgekeurd. Deze Gedragscode herbevestigt het engagement van de onderneming om te voldoen aan de strengste standaarden inzake wettelijk en ethisch gedrag bij zijn commerciële transacties en zijn personeelsbeheer. Alle werknemers van Moleskine moeten de Gedragscode aanvaarden als ze aan de slag gaan bij het bedrijf. Hetzelfde geldt voor alle leveranciers die grondstoffen of eindproducten leveren aan Moleskine. 57% van de goederen die in 2017 werden aangekocht, is afkomstig van leveranciers die de Gedragscode ondertekend hebben en ermee ingestemd hebben om te handelen in overeenstemming hiermee.

De onderneming vindt elk type van geweld, pesterijen of ongewenst gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van de persoon tegen wie dergelijk gedrag gericht is, gewoon onaanvaardbaar. Iedereen die getuige is of slachtoffer wordt van enige vorm van intimidatie (op seksueel vlak of met betrekking tot persoonlijke, culturele of religieuze diversiteit) wordt verzocht dit te melden aan de relevante managers of de Toezichthoudende Raad.

De onderneming streeft ernaar een veiligheidscultuur te verspreiden en te versterken door te wijzen op de risico’s en de kennis en naleving van de huidige preventie- en beschermingswetgeving te ontwikkelen, en door verantwoord gedrag van alle werknemers te bevorderen. Geen enkele werknemer of onderaannemer mag anderen blootstellen aan risico’s en gevaren die afbreuk zouden kunnen doen aan hun gezondheid of hun fysieke veiligheid, en elke werknemer is verantwoordelijk voor en moet ijveren voor een efficiënt beheer van de veiligheid en gezondheid op de werkplaats.

Zoals hiervoor vermeld, moeten de leveranciers van Moleskine garanderen dat elke stap in hun productieketen in overeenstemming is met de SA8000 International Social Responsibility Standard (o.a. inzake arbeidsomstandigheden, te jonge werknemers en dwangarbeid).

4. Anticorruptie en -omkoping

Moleskine verzet zich ten stelligste tegen elke vorm van corruptie en omkoping of elke poging daartoe. Relaties met overheidsinstanties mogen uitsluitend worden onderhouden door individuen die hier uitdrukkelijk toe gemachtigd zijn en die volkomen eerlijk en transparant werken. 

In 2013 implementeerde Moleskine het Italiaanse Wetgevende Decreet 231/2001 door het Organisatie- en Controlemodel in te voeren dat tot doel heeft corruptie en omkoping van overheidsadministraties en privé-entiteiten te voorkomen De onderneming volgt ook de richtlijnen van de Italiaanse Ondernemingsvereniging (Confindustria-richtlijnen). Een Toezichthoudende Raad volgt de efficiëntie van het Model op en moet op de hoogte worden gebracht van elke mogelijke inbreuk. De Toezichthoudende Raad brengt twee keer per jaar verslag uit aan de Raad van bestuur. In 2017 registreerde de Toezichthoudende Raad geen enkel geval van corruptie of omkoping. Ongeveer 70% van de werknemers in de kantoren van Moleskine volgde een opleiding hierrond.