Diversiteit

De Vennootschap streeft een diverse Raad van bestuur en een divers Uitvoerend comité na. Dit wordt bereikt door onder haar leden verschillen te integreren op het vlak van achtergrond, leeftijd, geslacht, onafhankelijkheid, ervaring en professionele vaardigheden. De Vennootschap is ervan overtuigd dat teams bestaande uit individuen met uiteenlopende ervaring en een verschillende achtergrond zullen leiden tot een divers gedachtegoed, wat cruciaal is voor goed presterende bestuursorganen. Een dergelijke diversiteit biedt een brede waaier van perspectieven, inzichten en uitdagingen die vereist zijn om een goede besluitvorming te ondersteunen. Een versterking van de diversiteit binnen de Raad van bestuur en op managementniveau vergroot ook de ‘pool’ van potentiële kandidaten en helpt om talent aan te trekken en te binden.

Het Benoemingscomité controleert en evalueert de samenstelling van de Raad van bestuur en het Uitvoerend comité, en doet aan de Raad van bestuur aanbevelingen voor de aanstelling van nieuwe bestuurders of leden van het Uitvoerend comité, alsook voor de verlenging van eventuele bestaande mandaten. Bij deze evaluaties en aanbevelingen beoordeelt het Benoemingscomité de kandidaten op basis van hun verdiensten, rekening houdend met de diversiteitvoordelen (o.a. criteria zoals achtergrond, leeftijd, geslacht, onafhankelijkheid (voor leden van de Raad van bestuur), professionele vaardigheden, anciënniteit en verschillen op het vlak van zowel professionele als persoonlijke ervaringen).

Inzake genderdiversiteit streefde de Raad van bestuur de specifieke doelstelling na, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, om minstens één derde van het ondervertegenwoordigde geslacht op te nemen in de Raad van bestuur[1]. Deze doelstelling werd bereikt op 31 mei 2018 met de nominatie van twee nieuwe vrouwelijke bestuurders. De Raad van bestuur bestaat momenteel uit 12 leden, waaronder vier vrouwelijke leden.

We verwijzen naar hoofdstuk 1 van de Corporate Governance  verklaring (beschikbaar in de jaarrekening en -verslag) met betrekking tot andere diversiteitcriteria (leeftijd, anciënniteit, opleiding en professionele ervaring) voor de leden van de Raad van bestuur en het Uitvoerend comité per 31 december 2018. 

 

 

 

[1] Het vereiste minimumaantal zal afgerond worden naar het dichtste gehele getal.