D'Ieteren Auto

Beschrijving van de activiteiten

In het kader van zijn relatie van 70 jaar met de Volkswagen-groep staat D’Ieteren Auto in voor de invoer en de distributie van voertuigen van Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Porsche in België, alsook van wisselstukken en accessoires van de respectieve merken.

D’Ieteren Auto is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. D’Ieteren Auto beheert een sterk netwerk van zelfstandige concessiehouders in het hele land en bezit zelf ongeveer 20 vestigingen, voornamelijk langs de as Brussel-Antwerpen-Mechelen.

Naast de distributie van voertuigen in België verleent D’Ieteren Auto naverkoopdiensten via zijn vestigingen in eigen beheer. Het gaat om vestigingen voor carrosserie, onderhoud en herstelling, de herstelling van beglazing en de vervanging van banden. D’Ieteren Auto verkoopt ook tweedehandse voertuigen via de My Way centra en het netwerk van My Way Authorized Distributors. Bovendien biedt D’Ieteren Auto via een gezamenlijke dochteronderneming tussen D’Ieteren en Volkswagen Financial Services autofinancieringen en verhuurdiensten op lange termijn aan. Tot slot verdeelt het bedrijf via D’Ieteren Sport de producten van Yamaha in België en het Groothertogdom Luxemburg.

Het businessmodel van D’Ieteren Auto is momenteel aan het evolueren naar de ondersteuning van het sociale leven van de burgers dankzij vlotte, comfortabele en toegankelijke mobiliteit. De onderneming focust zich enorm op de bevordering van een verantwoorde mobiliteit, voornamelijk via de initiatieven van haar recent gelanceerde dochteronderneming Lab Box (zie hoofdstuk Innovatie hierna).

1. Materiële ecologische en sociale aspecten

Klimaatimpact/CO2-emissies

D’Ieteren Auto is zich ervan bewust dat de distributie van vervuilende voertuigen en de CO2-emissies van zijn eigen activiteiten een impact hebben op het klimaat.

Het bedrijf zal zijn klimaatimpact in de eerste plaats verkleinen door zijn aanbod milieuvriendelijke auto’s uit te breiden. In dat opzicht streeft de groep Volkswagen na dat tegen 2025 25% van de door de onderneming verkochte wagens elektrische voertuigen zullen zijn.

D’Ieteren Auto streeft er ook naar om tegen 2018 45% van de elektriciteitsbehoeften van alle sites zelf te produceren, en tegelijkertijd zijn energieverbruik te verminderen met 20% in vergelijking met 2006. De investeringen zijn gericht op de productie van D’Ieteren Auto’s eigen hernieuwbare energie aan de hand van fotovoltaïsche panelen. Als resultaat hiervan, en dankzij de positieve bijdrage van de warmtekoppelingssystemen in de hoofdgebouwen van D’Ieteren Auto, produceerde de onderneming op het einde van 2017 zelf maar liefst 43% van haar energiebehoeften - een record.

D’Ieteren Auto berekent de CO2-impact van zijn activiteit al sinds 2009. De CO2-voetafdruk wordt jaarlijks gemeten, met de steun van een extern gespecialiseerd klimaatconsultancybedrijf. De gegevens worden samengevoegd volgens de ‘Bilan Carbone’, die op zijn beurt in overeenstemming wordt gebracht met het GHG-protocol en de GRI-standaarden. In 2017 bedroeg de koolstofvoetafdruk van D’Ieteren Auto 20.077 ton CO2, of 12 ton CO2 per werknemer.

Bovendien probeert de onderneming de CO2-emissies verder te verlagen door haar werknemers meer te sensibiliseren en door thuiswerk te promoten, evenals milieuvriendelijke rijgewoonten en multimodale oplossingen zoals een combinatie van openbaar vervoer en bedrijfswagens, fietsen of carpooling met een gegarandeerde parkeerplaats. In 2017 werd een online carpooling-platform uitgebouwd voor werknemers in verschillende operationele vestigingen. D’Ieteren Auto organiseert voor zijn werknemers ook een dagelijkse shuttle-dienst tussen de vestigingen en de belangrijkste stations in de buurt.

Er werd ook een beleid inzake ruimtelijke ordening uitgewerkt om groencorridors te creëren in verschillende operationele vestigingen. Groencorridors hebben tot doel de biodiversiteit te verbeteren door lokale planten en bomen te planten die bijen en lokale kleine wilde dieren aantrekken. Deze corridors vereisen geen onderhoud. En naast hun positieve ecologische impact bieden ze mogelijkheden voor tijdelijke regenwaterwinning.

Afvalbeheer

In de context van de activiteiten van D’Ieteren Auto omvat het afvalbeheer de recyclage van afgedankte wagens en de controle van ander afval dat voortvloeit uit de dagelijkse activiteiten.

In overeenstemming met de Belgische wetgeving stimuleert D’Ieteren Auto ook de recyclage van afgedankte wagens voor zowel klanten als niet-klanten. Naast de wettelijke premies ontvangen van het recyclagebedrijf, bieden de dealers van D’Ieteren de eigenaars van afgedankte voertuigen die hun voertuig inleveren voor recyclage, een extra premie aan.

D’Ieteren Auto promoot ook actief de sortering en inzameling van het afval dat wordt gegenereerd in zijn kantoren, werkplaatsen, winkels en garages, alsook de opslag van schadelijke materialen. In 2017 werd meer dan 75% van het afval van de onderneming gerecycleerd. 

Innovatie

Drie trends geven vorm aan de wagen van de toekomst. En alle drie zijn ze het resultaat van technologische evoluties: de elektrificatie van wagens, ontwikkelingen op het vlak van connectiviteit en automatisering, en de transformatie van de wagen tot een multifunctionele intelligente en mobiele tool. Parallel met deze technologische evoluties loopt een aantal maatschappelijke en economische trends samen om het concept ‘mobiliteit’ te veranderen. Denk maar aan beperkingen met betrekking tot het aantal privéwagens, de versmalling van de rijstroken, de invoering van nieuwe vormen van belastingen op basis van het gebruik en - boven alles - de verschuiving naar een deeleconomie. D’Ieteren Auto probeert dan ook te innoveren op deze vlakken om een leiderspositie in te nemen op de mobiliteitsmarkt van morgen.

Eind 2016 werd een business unit opgericht om flexibele en innovatieve diensten met betrekking tot mobiliteit te bestuderen, te analyseren en te ontwikkelen. In 2017 werd deze business unit een dochteronderneming die de naam Lab Box kreeg. In januari 2018 lanceerde dit bedrijf Poppy, een carsharing-dienst met nulemissie-auto’s en auto’s met lage emissie, gevestigd in Antwerpen. Andere initiatieven worden momenteel getest en ontwikkeld, met een specifieke nadruk op de intermodaliteit of de MaaS-platformen (‘Mobility as a Service’). In maart 2017 ondertekende D’Ieteren Auto de Green Deal Gedeelde Mobiliteit, die tot doel heeft gedeelde mobiliteit te bevorderen in Vlaanderen. Dit initiatief wordt ondersteund door de Vlaamse overheid, samen met 76 andere partners. Het is de doelstelling om tegen 2020 het aantal carsharing voertuigen te verhogen van 28.000 tot 80.000, het aantal fietsen te verhogen van 196.000 tot 400.000, en het aantal carpooling pendelaars te verdubbelen.                             

Duurzame inkoop

Wagens vertegenwoordigen het merendeel van de aankoopkosten van D’Ieteren. In de loop der jaren heeft D’Ieteren Auto een sterk partnership met Volkswagen uitgebouwd. Er werden formele groothandelsakkoorden gesloten die periodiek herzien worden.

In de mate van het mogelijke beheert D’Ieteren Auto ook zijn indirecte uitgaven (voor operationele activiteiten) via contractuele relaties. Voor alle contracten waarover centraal onderhandeld wordt door de afdeling Procurement (inclusief aanzienlijke aankopen zoals elektriciteit), moeten de leveranciers het Procurement Charter ondertekenen dat de onderneming heeft opgesteld. Daarbij verbinden ze zich ertoe de Tien Principes van het Global Compact van de VN na te leven tijdens hun commerciële relatie met D’Ieteren Auto. 

D’Ieteren Auto streeft een meer proactieve en meer verantwoorde Supply Chain-strategie na. Bovenop de gebruikelijke prijs- en kwaliteitscriteria en de financiële stabiliteit van de leverancier, wordt nu bij de selectie van leveranciers ook rekening gehouden met maatschappelijke, ecologische en ethische criteria.

De voorkeurscriteria zijn bevorderlijk voor leveranciers die:

  • lokale ondernemingen zijn;
  • gecertificeerd werden op basis van ecologische en sociale meet- en gegevensbeheersystemen (bijvoorbeeld ISO 14001, SA8000, OHSAS 18001, …);
  • een ethisch charter hebben goedgekeurd;
  • behoren tot een netwerk van verantwoorde ondernemingen;
  • blijk geven van een proactief beleid in termen van milieubescherming en sociaal engagement.

Klantentevredenheid

Klantentevredenheid is uiterst belangrijk voor D’Ieteren Auto, die ernaar streeft om de voorkeursleverancier te blijven van al zijn klanten. Met het oog hierop voert een externe partner elk jaar een ‘Customer Experience Management’ enquête uit. Volgens het model van de Net Promoter Score (NPS) wordt aan klanten gevraagd of ze de diensten van D’Ieteren Auto zouden aanbevelen aan hun vrienden. In 2017 streefde D’Ieteren Auto een klantentevredenheid van minimaal 95% voor verkoop en 91% voor naverkoop na. (in afwachting van eventuele ambitie voor 2018). In 2017 bedroeg de score 92,3% voor verkoop en 88,3% voor naverkoopdiensten. (in afwachting van het geconsolideerde cijfer voor alle merken van VW)

Werknemersontwikkeling

D’Ieteren Auto streeft ernaar het beste talent aan te trekken en te binden. Om het beste evenwicht te vinden tussen de carrièreverlangens van de werknemers en de noden van de onderneming, ontwikkelde de HR-afdeling het ‘CaReer Model’. Het CaReer Model biedt een duidelijk zicht op de evolutiemogelijkheden binnen D’Ieteren Auto en biedt de werknemers en hun supervisors de mogelijkheid om de vaardigheden en de ontwikkelingsbehoeften van de werknemers openlijk te bespreken. Zo kunnen ze samen een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen dat relevant is voor elke werknemer en hem/haar de kans biedt om te evolueren binnen de organisatie.

D’Ieteren Auto stelt de opleiding en scholing van zijn medewerkers en toekomstige personeelsleden centraal in zijn ontwikkelingsstrategie. In 2017 genoten de medewerkers van D’Ieteren Auto van 39.605 uren technische en/of gedragsmatige opleiding - dat vertegenwoordigt een gemiddelde van ongeveer 24 uren opleiding per werknemer, of 3 dagen opleiding per medewerker. De persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerkers wordt aangemoedigd via beoordelingen en coachingsessies die het hele jaar door worden verzorgd door de managers. De managers worden ook ondersteund en beoordeeld op het vlak van hun leiderschapsvaardigheden.

Werknemersveiligheid

De veiligheid en gezondheid van de werknemers garanderen op de werkplaats is voor D’Ieteren Auto van cruciaal belang gezien de aard van een onderneming die wagenonderhoud uitvoert en gebruik maakt van machines en chemische producten. In termen van veiligheid op de werkplaats geldt er een nultolerantiebeleid met betrekking tot inbreuken op de veiligheidsstandaarden. D’Ieteren Auto streeft ernaar het niveau van nul ongevallen zo dicht mogelijk te benaderen, hoewel het bedrijf toegeeft dat het onmogelijk is om alle risico’s volledig uit te sluiten. De werknemers in onderhoudswerkplaatsen voeren risico-evaluaties uit, lijsten beschermings- en interventiemaatregelen op en organiseren workshops rond brandpreventie en -veiligheid enz. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verlaging van de ernstgraad van de ongevallen in de werkplaatsen. In 2017 was er ook een aanzienlijke daling van het aantal arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid (43 in vergelijking met 50 in 2016) en van het aantal verloren werkdagen (776 in vergelijking met 2085 in 2016).

Werknemerstevredenheid

D’Ieteren Auto voert tevredenheidsenquêtes onder al zijn werknemers om zo de motivatie en het welzijn van de werknemers te kunnen verbeteren. De laatste enquête, die in 2016 werd georganiseerd, wees op een globale tevredenheidscore van 74,5%. De afdeling Human Resources heeft naar aanleiding hiervan verschillende initiatieven genomen om tegemoet te komen aan de verlangens van de werknemers, onder andere met het nieuwe CaReer Model en een herziening van de loonstructuur.

De efficiëntie van D’Ieteren Auto is afhankelijk van zijn werknemers en hun engagement om zowel de persoonlijke als de collectieve prestaties te verbeteren. De onderneming wil zijn werknemers dan ook een veilige, voldoening schenkende, evenwichtige en leervriendelijke omgeving aanbieden waarin welzijn een prioriteit is. Thuiswerk wordt steeds meer aangemoedigd. Dit wordt ondersteund door de communicatiecampagne ‘Ho.ffice, another way to be @ work’ die in 2018 werd gelanceerd. Deze campagne heeft tot doel een specifiek kader te definiëren voor de ideale thuiswerkomstandigheden en thuiswerk toegankelijker te maken voor alle werknemers.

In 2017 werden opleidingssessies georganiseerd om burn-out te voorkomen en te garanderen dat de werknemers een gezond evenwicht tussen hun werk- en hun privéleven in stand kunnen houden. In de loop van het jaar volgden de werknemers in totaal 2.327 uren opleiding.

Gemeenschapsengagement

D’Ieteren Auto’s ‘Give & Gain’ liefdadigheidsbeleid heeft tot doel liefdadigheidsorganisaties te steunen die aansluiten bij zijn activiteiten, in domeinen waarin de onderneming echt een toegevoegde waarde kan bieden. Het is ook de bedoeling om de werknemers aan te moedigen om deel te nemen aan solidariteitsinitiatieven. Er worden in het kader hiervan drie types van activiteiten ondernomen:

  • vrijwilligersactiviteiten bieden werknemers de kans om een team te vormen dat een dag van zijn werktijd wijdt aan liefdadigheidsprojecten. Elk jaar nemen gemiddeld 200 werknemers deel aan vrijwilligersactiviteiten waarbij ongeveer 15 liefdadigheidsinstellingen worden geholpen.
  • de jaarlijkse projectoproep heeft tot doel eenmalige financiële steun te verlenen aan non-profitorganisaties, als antwoord op aanvragen van werknemers van het bedrijf die een project willen financieren dat de maatschappelijk verantwoorde mobiliteit bevordert.
  • langetermijnprogramma’s waarbij geïnvesteerd wordt in grootschaligere sociale projecten die het potentieel hebben om een positieve verandering teweeg te brengen die nauw verbonden is met de maatschappelijk verantwoorde mobiliteit, bv. sensibilisatiesessies rond verkeersveiligheid in scholen in achtergestelde wijken (sinds 2015 werden al 700 jongeren gesensibiliseerd), en het ‘License to Work’ programma, een sociale rijschool die minderbedeelden helpt om hun rijbewijs te behalen om zo hun kans op een job te vergroten. Tot slot heeft D’Ieteren Auto een studie gevoerd met de bedoeling meer inzicht te verwerven in de manier waarop sociaal progressieve en inclusieve mobiliteit bevorderd kan worden (deze studie is beschikbaar op de website http://giveandgain.dieteren.com/)

2. Respect voor mensenrechten

D’Ieteren Auto is enkel actief in België en voldoet aan een strikt sociaal/juridisch kader dat aspecten omvat zoals arbeidsomstandigheden, gezondheids- en veiligheidsvereisten en voorschriften inzake collectieve onderhandelingen. 

De onderneming investeert in de veiligheid, ontwikkeling en tevredenheid van haar werknemers (zie overeenkomstige rubrieken hiervoor).

Als preventieve maatregel eist D’Ieteren Auto van al zijn leveranciers dat ze zijn Procurement Charter ondertekenen, waarin de Tien Principes van het Global Compact van de VN ten uitvoer worden gelegd (zie rubriek over Duurzame inkoop hiervoor).

3. Anticorruptie en -omkoping

De ethische gedragscode van de onderneming – ‘The Way We Work’ – maakt duidelijk dat alle werknemers de anticorruptie- en anti-omkopingswetten moeten naleven. Corruptie, poging tot corruptie, fraude en het witwassen van geld worden niet getolereerd en vormen een reëel risico, zowel voor de werknemer als voor de onderneming. In 2018 zal een nieuwe versie van de ethische gedragscode van D’Ieteren Auto gepubliceerd worden.